Contact

Vul het contactformulier in of bel ons op 035 6460860 - We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00.

Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
Nederland
RSIN nummer 808304203

info@nicam.nl

We proberen binnen 5 werkdagen te reageren.

Raad van Toezicht

Inleiding Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) is in 1999 opgericht door de Nederlandse audiovisuele branches met medewerking van de overheid. Het NICAM is een stichting zonder winstoogmerk en is een maatschappelijk bewogen organisatie met als statutaire missie:

Het bevorderen dat audiovisuele producten door de audiovisuele branche zelf, door middel van classificatie worden voorzien van informatie over hun mogelijke schadelijkheid voor jeugdigen. Evenals het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het NICAM opereert in een veranderende maatschappelijke en mediaomgeving waarin continue beweging en het vlot aanpassen aan de omstandigheden nodig is. De manier waarop media worden gebruikt verandert voortdurend. De uitdagingen en kansen voor bescherming van kinderen in het huidige medialandschap zijn groot.

Het doel van het NICAM is om alle audiovisuele content te voorzien van leeftijdsadviezen en inhoudsinformatie zodat kinderen niet geconfronteerd worden met schadelijke beelden.

NICAM geeft uitvoering aan deze missie door middel van classificatiesystemen die dagelijks zichtbaar zijn: Kijkwijzer voor alle audiovisuele branches in Nederland en de uitvoering van PEGI voor games en apps in Europa.

De principes van het NICAM zijn:

 • De branche neemt zelf verantwoordelijkheid doordat makers en aanbieders hun eigen content classificeren aan de hand van een classificatiesysteem.
 • De makers en aanbieders dienen zich jaarlijks te certificeren tot codeur en het NICAM zorgt voor deskundigheidsbevordering.
 • Het classificatiesysteem is ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappers. Het classificatiesysteem is niet statisch maar blijft in ontwikkeling door aanpassingen te doen die passen bij de ontwikkelingen op het gebied van audiovisuele content, maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving.
 • Ouders en kinderen worden geïnformeerd met behulp van productinformatie in de vorm van leeftijdsadviezen en inhoudspictogrammen die uniform zijn.
 • Er is een laagdrempelige klachtenregeling voor burgers die uitgevoerd wordt door de onafhankelijke Klachtencommissie en Commissie van Beroep. Transparantie en navolgbaarheid zijn hierbij belangrijk.
 • Het NICAM monitort de werking en het resultaat van de inspanningen van de audiovisuele branche en haar eigen activiteiten (kwaliteitsbewaking). Het oefent toezicht uit op de werking en het resultaat van zelfregulering. De resultaten deelt ze in een jaarlijkse rapportage aan het Commissariaat voor de Media.

Het NICAM is gericht op de verantwoordelijkheid voor het proces en de kwaliteit van de classificatiesystemen. Tegelijkertijd heeft het NICAM ook een belangrijke externe doelstelling, namelijk het effectief voorlichten van de mediaconsumenten waarvoor de classificaties zijn bedoeld.

Vrijwel de gehele Nederlandse audiovisuele sector is aangesloten bij het NICAM. Er zijn ruim 3.000 organisaties en bedrijven aangesloten bij het NICAM. Dit betreft omroepen, distributeurs, VOD diensten, kabelmaatschappijen, bioscopen en winkels. Het overgrote deel van de organisaties en bedrijven is aangesloten via een brancheorganisatie.

Het NICAM is erkend door de overheid als verantwoordelijk instituut voor de classificatie van audiovisueel aanbod. De overheid ziet, middels het Commissariaat voor de Media, toe op de kwaliteit van Kijkwijzer.

Organisatie en financiën

De organisatie bestaat uit een Raad van Toezicht, een Raad van Participanten, een Wetenschappelijke Commissie, een Advies Commissie, een Klachten Commissie en Beroepscommissie, een Codeur Commissie en een bureau. Het bureau bestaat uit een directeur-bestuurder, een secretariaat en drie teams die verschillende rollen vervullen om de drie pijlers van de organisatie; het Systeem, het Toezicht en de Voorlichting, uit te voeren. De organisatie van het NICAM is gevestigd in het Mediacentrum op het Mediapark in Hilversum.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en is eindverantwoordelijk voor de organisatie (13 fte).

De begroting is opgebouwd uit bijdragen van aangeslotenen, subsidie van het ministerie van OCW, projectgelden en licentievergoedingen. De totale begroting is op jaarbasis € 1.300.000,-

Werkfilosofie

Voor het NICAM is het noodzakelijk om een organisatiestructuur te hebben die flexibel en snel kan inspelen op ontwikkelingen. Daarom werkt Kijkwijzer met het SCRUM-model voor het managen van projecten. SCRUM zorgt ervoor dat het team duidelijke doelen formuleert, prioriteiten aanwijst en die vervolgens concretiseert in zogenaamde sprints van twee weken.

Doordat de geconcretiseerde doelen in twee weken worden opgepakt en daarna als product worden gepresenteerd binnen de organisatie, verhoogt het de productiviteit en het werkplezier. De zelflerende cycli van het SCRUM-model zorgen ervoor dat de efficiëntie binnen de organisatie groeit. Ook wordt meer kennis uitgewisseld tussen de leden van de teams en wordt er regelmatig gereflecteerd en als team de (gezamenlijke) behaalde resultaten en successen gevierd.

Het HR-beleid van het NICAM is gericht op intrinsiek gemotiveerde en resultaatgerichte medewerkers die bekwaam zijn en goed kunnen samenwerken. NICAM beweegt zich in een sterk krachtenveld van stakeholders die alleen maar sterker aan het worden is. Dit vraagt iets anders van medewerkers dan goed zijn in je vak. In het werken met rollen wordt veel concreter welke professionaliteit nodig is om doelen te behalen en welke toegevoegde waarde geleverd wordt voor klant en organisatie. Hierbij laten we ons leiden door onze kernwaarden: plezier, betrouwbaar, innovatief, flexibel en toegankelijk, die ook de basis vormen voor het algemene beleid van het NICAM.

Besturings- en toezichtfilosofie

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, stimulerende, controlerende en adviserende orgaan van het NICAM. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de gang van zaken in de Stichting. Zij levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Zij doet dit op een betrokken en actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de keuzes van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen. De focus ligt op de hoofdlijnen, maar als de situatie er om vraagt, zal de RvT de directeur-bestuurder soms ook met raad en daad terzijde staan.

De Raad van Toezicht richt zich in de uitoefening van haar taak op een goed samenspel in de driehoek Toezicht – Bestuur – Raad van Participanten.

De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het maatschappelijke belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).

De RvT komt in de regel viermaal per jaar bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de voorzitter en de directeur-bestuurder.

De Raad kent twee commissies; de audit commissie en de remuneratie commissie. Verder werkt de Raad met portefeuilles/expert-gebieden die zijn afgestemd op de ontwikkelingen.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 natuurlijke personen, waarbij twee leden worden benoemd op basis van het expert profiel 'kennis van het medialandschap' (inhoudelijk brede kennis van de av media, nationale en internationale mediabedrijven die content verspreiden, vertonen of platform bieden).

Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, een aftredend lid kan éénmaal worden herbenoemd. Er wordt een rooster van aan-aftreden gehanteerd.

Algemene eisen aan alle leden van de Raad van Toezicht

De leden:

 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling, specifiek op het gebied van minderjarigen en aantoonbaar affiniteit met de missie, visie en ambitie van de stichting.
 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Beschikken over een breed netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.

Specifieke eisen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht

De voorzitter:

 • Erkent de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de RvT als geheel.
 • Heeft ruime ervaring in bestuur en toezicht en weet hoe de hazen lopen.
 • Draagt de verantwoordelijkheid als bewaker van de sfeer en de collegialiteit.
 • Beschikt over goede voorzitters-vaardigheden en hanteert een georganiseerde en planmatige agenda.
 • Is betrokken en vervult een verbindende rol binnen het team.
 • Stemt de (externe) activiteiten af in goede samenspraak met de bestuurder.
 • Vervult een actieve rol in het onderhouden van de goede relatie met de Raad van Participanten.
 • Is goed bekend met de thema’s van de diverse codes, zoals Good Governance, Fair Practice en Diversiteit & Inclusie en ziet toe op de naleving ervan.
 • Vormt samen met een collega uit de RvT de remuneratie commissie en houdt 1x per jaar een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.

Competenties algemeen:

 • actief en meedenkend op een opbouwende manier;
 • een goede luisteraar;
 • samenwerkingsgericht, collegiaal en een teamspeler;
 • open en betrokken;
 • nieuwsgierig;
 • communicatief vaardig.

Expert gebieden voor de samengestelde RvT

In de Raad van Toezicht van het NICAM worden de volgende expertises geborgd:

 • kennis van het medialandschap (kind en media),
 • ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvorming,
 • kennis en ervaring in het jeugd/onderwijs/welzijnsveld.
 • kennis en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen,
 • strategische ICT/HRM/bedrijfsvoering-kennis en ervaring (remuneratie commissie)
 • juridische kennis (opleiding en brede werkervaring),
 • financiële kennis en ervaring (audit commissie),
 • ondernemerschap,

De samengestelde raad is in staat op lopende dossiers als; Europese ontwikkelingen en groei, ICT-techniek-AI, maatschappelijk welzijn van het kind (VN verdrag), financiële herstructurering en risico’s, toezicht te houden en het bestuur van raad te voorzien.

Toezichthouders met bewezen kwaliteiten uit de wetenschap, het maatschappelijk veld, het onderwijs, advies/consultancy, (inter)nationale ondernemingen en politiek/bestuur vormen de RvT.

Algemeen

Het NICAM werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarde om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

Het NICAM is een stichting en is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Reis-en onkosten worden vergoed.

In zijn samenstelling waarborgt de Raad van Toezicht diversiteit, met aandacht voor leeftijd, culturele achtergrond en gender. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding, zowel maatschappelijk als wat deskundigheden betreft.

Voordracht van kandidaten voor de Raad van Toezicht zal geschieden aan de hand van deze door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets die periodiek getoetst wordt op actualiteit.

De procedure

Het NICAM werft nieuwe leden voor de Raad van Toezicht via een open en transparante procedure.

Het huidige bestuur van NICAM laat zich in het werving en selectietraject bijstaan door Cultuur+Ondernemen. Adviseur Elisabeth Dielesen is beschikbaar voor een nadere toelichting op de vacature en het selectieproces op nummer 06-29000231.

Reacties graag naar: elisabeth@cultuur-ondernemen.nl

Twee vacatures (met het expertprofiel media) in de Raad van Toezicht komen tot stand op basis van een voordracht door de Raad van Participanten, daartoe participeren zij in de selectieprocedure.