Systeem toezicht en voorlichting

D e drie pijlers onder het NICAM zijn systeem, toezicht en voorlichting.

Systeem
Het Systeem is het classificatiesysteem dat wordt gebruikt door de makers en distributeurs van audiovisuele media. Het NICAM leidt hen op zodat het systeem op een correcte manier gebruikt wordt en er valide en betrouwbare classificaties worden geproduceerd. Via een online applicatie beantwoorden aanbieders een vragenlijst over de inhoud van een productie. Het Kijkwijzersysteem bepaalt op basis van die antwoorden de uiteindelijke classificatie. Deze wordt vervolgens in een centrale database opgeslagen. Er zijn verschillende vragenlijsten voor media-content om het classificeren optimaal te laten verlopen. Hierdoor is het classificatieproces efficiënt, maar kan het ook goed aansluiten bij wetenschappelijke literatuur.

Het systeem is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten op het gebied van effecten van media op kinderen. Het systeem wordt continue bijgewerkt vanuit nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar ook omdat de wereld van de audiovisuele media razendsnel verandert. Waar 20 jaar geleden de oprichters van NICAM nog vanuit de redelijk overzichtelijke Nederlandse televisie-, film- en videobranches werkten, is het aantal aanbieders van audiovisuele media via streamingsdiensten en videoplatforms geëxplodeerd.

Doordat de leeftijdsadviezen en inhoudsinformatie tot stand komen vanuit een samenwerking met de makers en distributeurs van audiovisuele media is het systeem schaalbaar en wordt het breed gedragen. De makers en aanbieders classificeren hun eigen content en de criteria zijn uniform. De branche neemt zelf verantwoordelijkheid en informeert ouders en kinderen met behulp van productinformatie in de vorm van leeftijdsadviezen en inhoudspictogrammen.

Toezicht
Op de kwaliteit en uitvoering van classificaties wordt toezicht gehouden door het NICAM.

Het NICAM voert jaarlijks een steekproefsgewijze controle uit op de kwaliteit en de toepassing van de Kijkwijzer classificaties. Dat betekent dat er steekproeven genomen worden en de producties op inhoud en uitvoering van de regels gecontroleerd worden. Onvolkomenheden worden hersteld. Deze kwaliteitscontroles worden uitgevoerd en gerapporteerd aan het Commissariaat voor de Media en de overheid. Het Commissariaat voor de Media voert in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het meta-toezicht uit op het werk van NICAM.

Ook de behandeling van klachten valt onder het toezicht. Iedereen die het oneens is met de classificatie van een audiovisuele productie kan een klacht indienen bij het NICAM. Met een klachtenformulier op de website van Kijkwijzer kan worden aangegeven waar en wanneer de mogelijke fout is geconstateerd. De klachtenbehandeling draagt bij aan de kwaliteit van Kijkwijzer. Een steekhoudende klacht kan leiden tot een aanpassing van de classificatie of van het uitzendtijdstip. Dit is van belang om de betrouwbaarheid van Kijkwijzer te waarborgen. De behandeling van klachten gaat via het secretariaat van het NICAM of via de Klachtencommissie/Beroepscommissie.

Voorlichting
Het NICAM informeert het publiek door middel van de bekende Kijkwijzer pictogrammen en informatiecampagnes over Kijkwijzer en PEGI. Daarnaast geeft het NICAM algemene publieksvoorlichting over media effecten op kinderen.

Deel item

twitter facebook