Profiel Adviescommissie

H et Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) is in 1999 opgericht door de Nederlandse audiovisuele branches met medewerking van de overheid. Het doel van het NICAM is om alle audiovisuele content te voorzien van leeftijdsadviezen en inhoudsinformatie zodat kinderen niet geconfronteerd worden met schadelijke beelden. NICAM geeft uitvoering aan deze missie door middel van classificatiesystemen die dagelijks zichtbaar zijn: Kijkwijzer voor alle audiovisuele branches in Nederland en de uitvoering van PEGI voor games en apps in Europa. Op grond van de wijziging in de Mediawet in 2020 heeft het NICAM Kijkwijzer Online ontwikkeld voor toepassing op content van grote commerciële aanbieders op videosharingplatforms.

Vrijwel de gehele Nederlandse audiovisuele sector is aangesloten bij het NICAM. Aangesloten sectoren zijn omroepen, distributeurs, VOD diensten, kabelmaatschappijen, bioscopen en winkels. Het overgrote deel van de organisaties en bedrijven is aangesloten via een brancheorganisatie. De audiovisuele sector gebruikt Kijkwijzer om ouders en kinderen te informeren over de mogelijke effecten van media. Kijkwijzer doet dat met het geven van een leeftijdsvermelding: Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar, 14 jaar, 16 jaar en 18 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het leeftijdsadvies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugsmisbruik en grof taalgebruik.

Het NICAM is een stichting zonder winstoogmerk en is een maatschappelijk bewogen organisatie met als statutaire missie:

Het bevorderen dat audiovisuele producten door de audiovisuele branche zelf, door middel van classificatie worden voorzien van informatie over hun mogelijke schadelijkheid voor jeugdigen. Evenals het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De principes van het NICAM zijn: 

• De branche neemt zelf verantwoordelijkheid doordat makers en aanbieders hun eigen content classificeren aan de hand van een classificatiesysteem. 

• De makers en aanbieders worden opgeleid, dienen zich jaarlijks te certificeren tot codeur en het NICAM zorgt voor deskundigheidsbevordering. 

• Het classificatiesysteem is ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappers. Het classificatiesysteem is niet statisch maar blijft in ontwikkeling door aanpassingen te doen die passen bij de ontwikkelingen van kinderen en op het gebied van audiovisuele content, maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving. 

• Ouders en kinderen worden geïnformeerd met behulp van productinformatie in de vorm van leeftijdsadviezen en inhoudspictogrammen die uniform zijn. 

• Het NICAM monitort de werking en het resultaat van de inspanningen van de audiovisuele branche en haar eigen activiteiten (kwaliteitsbewaking). Het oefent toezicht uit op de werking en het resultaat van zelfregulering. De resultaten deelt ze in een jaarlijkse rapportage aan het Commissariaat voor de Media. 

• Er is een laagdrempelige klachtenregeling voor burgers die uitgevoerd wordt door de onafhankelijke Klachtencommissie en Commissie van Beroep. Transparantie, onafhankelijkheid en navolgbaarheid zijn hierbij belangrijk. 

De organisatie bestaat uit een Raad van Toezicht, een Raad van Participanten, een Wetenschappelijke Commissie, een Adviescommissie, een Klachtencommissie en Beroepscommissie, een Codeurcommissie en een bureau. Het bureau bestaat uit een directeur-bestuurder, een secretariaat en drie teams die verschillende rollen vervullen om de drie pijlers van de organisatie; het Systeem, het Toezicht en de Voorlichting, uit te voeren. 

Adviescommissie 

De Adviescommissie adviseert de bestuurder over inhoudelijke aspecten die een rol spelen binnen de stichting. De bestuurder neemt de inhoud van deze adviezen mee in zijn/haar/hun afwegingen om tot besluitvorming te komen.
De bestuurder draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van de adviescommissie waarbij consumenten, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers deel uit kunnen maken van de adviescommissie. De leden van de adviescommissie worden benoemd door de bestuurder voor een periode van ten hoogste vier jaar. Een lid van de adviescommissie is eenmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij treden af volgens een rooster van aftreden. De leden zijn niet werkzaam binnen de audiovisuele branche en/of bij de aangeslotenen en hebben evenmin een financieel, bestuurlijk of ander belang bij hen. De leden en de voorzitter ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden (€136,- per vergadering). De commissie wordt ondersteund vanuit het bureau door een secretaris, die belast is met het organiseren van vergaderingen en opstellen van de stukken. 

De leden van de Adviescommissie worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot bestaande en nieuwe projecten van het NICAM. Tevens wordt de commissie om advies gevraagd in allerhande zaken en kwesties en wordt een deel van de bijeenkomsten vrijgehouden voor presentaties over relevante ontwikkelingen op media-gebied en bescherming van kinderen.
De Adviescommissie is de ‘stem van de buitenwereld’; elk lid fungeert als lid van de samenleving en doet daar ervaringen op met betrekking tot Kijkwijzer die, zonder last of ruggenspraak, ingebracht kunnen worden tijdens de bijeenkomsten. 

Van de leden wordt een proactieve houding en hoge mate van betrokkenheid verwacht. Dit houdt in: 

• Het leveren van input vanuit de eigen expertise, eventuele achterban en persoonlijke ervaringen. 

• Het signaleren van ontwikkelingen op het gebied van media en bescherming van kinderen. De commissie vormt een platform waar actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van jeugd en media worden uitgewisseld. Veranderende maatschappelijke opvattingen en vernieuwde inzichten voeden de discussies van de commissie. 

• Het leveren van suggesties en ideeën over de invulling van het inhoudelijk deel van de bijeenkomsten en eventuele sprekers/genodigden. 

• Elk lid committeert zich tot het bijwonen van drie vergaderingen per jaar. Indien, bij uitzondering, een vergadering niet kan worden bijgewoond wordt het NICAM daarover tijdig geïnformeerd.

Interesse? 

Stuur een bericht en cv naar Tiffany van Stormbroek, directeur-bestuurder NICAM via Tiffany@nicam.nl. Wij kijken uit naar je reactie.

Deel item

twitter facebook